محمدهاشم طلایی

عضو اصلی هیأت مدیره و مدیرعامل

کارشناس ارشد ژئوتکنیک عضو اصلی هیأت مدیره و مدیرعامل

سید محمدجعفر میرمحمدصادقی

نایب رئیس هیأت مدیره

کارشناس ارشد ژئوتکنیک نایب رئیس هیأت مدیره  

محسن غفرالهی

رئیس هیأت مدیره

کارشناس ارشد زمین شناسی

X