پروژه های مهندسی رودخانه و کنترل سیلاب

ساماندهی رودخانه زاینده رود- شرق اصفهان

ساماندهی رودخانه زاینده رود

تعیین حریم وبستر رودخانه بازفت

تعیین حریم وبستر رودخانه بازفت

تعیین حریم و بستر رودخانه لار

ردیفنام پروژهکارفرما
۱مطالعات مرحله دوم ساماندهی مسیل های سوک چم، قزاآن شهرستان کاشانسازمان آب منطقه‌اي اصفهان
۲مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه شور همراه با عملیات نقشه برداریسازمان آب منطقه‌اي اصفهان
۳مطالعات تعیین حد و بستر و حریم مسیل های علویجه و سرشاخه خونداب نجف آباد به همراه عملیات نقشه برداریسازمان آب منطقه‌اي اصفهان
۴مطالعات مرحله دوم ساماندهی رودخانه های شهرستان خوانسار و گلپایگان سازمان آب منطقه‌اي اصفهان
۵مطالعات مرحله دوم ساماندهی مسیل های شهرستان های نجف آباد، تیران و کرون و نطنز سازمان آب منطقه‌اي اصفهان
۶مطالعات مرحله اول و دوم ساماندهي رودخانه زاينده‌رود حدفاصل آبشار تا رودشتسازمان آب ‌منطقه‌اي اصفهان
۷نظارت كارگاهي و عاليه ساماندهي رودخانه زاينده‌رود حدفاصل سد آبشار تا سد رودشتشركت آب منطقه‌اي اصفهان
۸مطالعات تعيين حريم و بستر و مرحله اول ساماندهي رودخانه‌هاي فارسان و كوهرنگسازمان آب منطقه‌اي چهارمحال‌وبختياري
۹مطالعات تعيين حريم و بستر رودخانه‌هاي شاهرود و لار و سرشاخه‌هاي آنهاسازمان آب منطقه‌اي تهران
۱۰ نظارت عاليه و كارگاهي ساماندهي رودخانه مهريانشركت آب منطقه اي كهگيلويه و بويراحمد
۱۱تعيين حريم و بستر رودخانه كهرويه شهرضا سازمان آب منطقه‌اي اصفهان
۱۲مطالعات تعيين حريم و بستر رودخانه قمرود گلپايگانسازمان آب منطقه‌اي اصفهان
۱۳مطالعات و نظارت کارگاهی ساماندهي مادي گركنسازمان آب منطقه‌اي اصفهان
۱۴مطالعات‌ساماندهي‌‌و‌برداشت‌شبكه‌سنتي‌ازآب‌ زاينده‌رود‌(حدفاصل‌چم‌آسمان‌و‌نكو‌آباد)سازمان آب منطقه‌اي اصفهان
۱۵مطالعات تعيين حريم و بستر رودخانه ماربر سازمان آب منطقه‌اي اصفهان
۱۶مطالعات‌مرحله‌دوم‌طرح‌ساماندهي و تثبيت رودخانه منج لردگانسازمان كشاورزي شهركرد
۱۷مطالعات مرحله اول و دوم شبکه هدایت آبهای سطحی و رواناب فولاد مکرانشرکت فولاد مکران
۱۸مطالعه و طراحي شبكه جمع‌آوري و هدايت آبهاي سطحي و سيلاب شهري خوراسگانشهرداري خوراسگان
۱۹مطالعات سيلاب كركوند و حفاظت شهر در برابر سيلابشهرداري كركوند
۲۰طرح دفع سيلاب و جمع‌آوري آبهاي سطحي خوانساراستانداري اصفهان
X