ردیفنام پروژهکارفرما
۱سد سوم کوهرنگشرکت آب منطقه ای اصفهان
۲مطالعات خط دو متروی اصفهانسازمان قطارشهری اصفهان
3اجرای خط دو متروی اصفهانسازمان قطارشهری اصفهان
4عملیات اجرائی سد آقبلاغشرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری
5عملیات اجرائی سد باباحیدرشرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری
6عملیات اجرائی سد گهروشرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری
7تامين و انتقال آب صنايع استان اصفهان از درياي جنوبشرکت آب منطقه ای اصفهان
X