سد سورك

سد قره‌آقاج

سد چغاخور

ردیفنام پروژهکارفرما
۱مطالعات تأمین اضطراری کمبود آب شرب استان اصفهان و بهبود تأمین آب کشاورزی حوضه ماربر (سدهای شهید و ماندگان و شبکۀ آبیاری محدودۀ آبخور رودخانۀ ماربر) شرکت آب منطقه‌اي اصفهان
۲انجام مطالعات رفتارنگاری سد چهچهه شهرستان کلاتشرکت آب منطقه‌اي خراسان رضوی
۳انجام مطالعات رفتارنگاری سد کمایستان شهرستان سبزوارشرکت آب منطقه‌اي خراسان رضوی
۴بخش اول مطالعات مرحله اول سد تاخیری- تغذیه ای دراشکفت شهرستان حاجی آباد استان هرمزگانشرکت آب منطقه ای هرمزگان
۵مطالعات اقتصادی و فاز اول و بازنگری مطالعات، نظارت عملیات ژئوتکنیک سد تاخیری- تغذیه ای بر آفتاب هرمزگانشرکت آب منطقه ای هرمزگان
۶مطالعات مرحله اول علاج بخشی سد گهره استان هرمزگانشرکت آب منطقه ای هرمزگان
۷بازنگری مطالعات مرحله اول سد برآفتاب هرمزگان در ساختگاه تنگ چاهوشرکت آب منطقه ای هرمزگان
۸نظارت بر انجام عمليات حفاريهاي اكتشافي و آزمايشهاي صحرايي و آزمايشگاهي مطالعات تكميلي هيدروئولوژي ژئوتكنيك، مكانيك سنگ و منابع قرضه سد بهشت آبادشركت توسعه منابع آب و نيروي ايران
۹مطالعات تكميلي طرح سد و شبكه آبياري سوركسازمان آب منطقه‌اي چهارمحال‌وبختياري
۱۰شناسائي خصوصيات هيدروژئولوژي و ارائه راهكارهاي لازم در ارتباط با وضعيت سد باطله مجتمع بندرعباسشركت مهندسي اكتشاف و استخراج كانيهاي نوين پارس
۱۱مطالعات رفتارسنجي و تهيه گزارش ساليانه كنترل پايداري سدهاي حنا و قره‌آقاجآب منطقه‌اي اصفهان
۱۲مطالعات مرحله اول و دوم احداث سد خاكي بهارميدان، ايستگاه پمپاژ خط انتقال و نظام بهره‌برداريمديريت امور عشاير گلستان
۱۳بازنگري مطالعات مرحله اول و انجام مطالعات مرحله دوم سد ننه‌كرانشركت آب منطقه‌اي اردبيل
۱۴بازنگري مطالعات مرحله اول و انجام مطالعات مرحله دوم سد نيارقشركت آب منطقه‌اي اردبيل
۱۵نظارت برعمليات حفاريهاي اكتشافي و آزمايشات صحرائي ژئوتكنيك تكميلي طرح مطالعات تكميلي و نظارت براحداث و عمليات ژئوتكنيك سدگردنه‌خاكيشركت آب منطقه‌اي اصفهان
۱۶نظارت كارگاهي و عاليه سدهاي خاكي گاوخفت و شبكه آبياري زيردست ميدانكسازمان جهاد کشاورزی اصفهان
۱۷مطالعات مرحله اول سد شيتابآب‌منطقه‌اي‌سيستان‌وبلوچستان
۱۸بازنگري مطالعات بندخاكي گاوخفت شهرستان فريدونشهرسازمان جهاد کشاورزی اصفهان
۱۹مطالعات مرحله اول و دوم، نظارت عمليات ژئوتكنيك و تزريق آزمايشي و بازنگری مطالعات سد بلطاقشركت آب منطقه‌اي اصفهان
۲۰مطالعات ونظارت ژئوتكنيك سد مخزني گوجان شرکت آب منطقه‌اي چهارمحال
۲۱مطالعات علاج بخشي سد تاريخي قهرود كاشانآب منطقه‌اي اصفهان
۲۲مطالعات مرحله اول، تكميلي و نظارت ژئوتكنيك سد مخزني آب‌نهر و سامانه انتقال آبآب منطقه‌اي كهگيلويه و بويراحمد
۲۳مطالعات مرحله اول و نظارت ژئوتكنيك احداث سد مخزني ميانكوه لرستانشركت آب منطقه اي لرستان
۲۴نظارت ژئوتكنيك سد شرابگروهشركت آب منطقه اي كهگيلويه و بويراحمد
۲۵نظارت بر عمليات اجرايي بند سنگ و سيماني شرابگروهشركت آب منطقه اي كهگيلويه و بويراحمد
۲۶مديريت ايمني سدهاي مارون و آريوبرزن و تدوين برنامه EAPسازمان آب و برق خوزستان
۲۷مطالعات مرحله شناخت ۵ سد خاكي كوهدشتسازمان آب منطقه‌اي لرستان
۲۸نظارت بر عمليات ژئوتكنيك سد مسعود‌آباد ازناشرکت آب منطقه ای لرستان
۲۹مطالعات مرحله اول و دوم، نظارت عالیه و کارگاهی و عمليات ژئوتكنيك سد سرداب
۳۰ نظارت عاليه و كارگاهي عمليات علاج‌بخشي سيستم هيدرومكانيكال سد گلپايگانشركت آب منطقه‌اي اصفهان
۳۱مطالعات مرحله دوم و نظارت عالیه و کارگاهی و عملیات ژئوتکنیک سد خنچه كاشانسازمان آب منطقه‌اي اصفهان
۳۲تهيه طرح و نظارت بر مرمت واصلاح بند بتني وانشان گلپايگانسازمان آب منطقه‌اي اصفهان
۳۳مدل رياضي شكست سد مخزني جره و مديريت ايمني سدسازمان آب و برق خوزستان
۳۴مطالعات مرحله اول سد و شبكه مسعود‌آباد ازنا سازمان آب منطقه‌اي لرستان
۳۵مطالعات افزايش ارتفاع سد خميران ترميم سازه آبگير موجود سدسازمان آب منطقه‌اي اصفهان
۳۶نظارت عاليه، كارگاهي و عملیات صحرایی احداث سد مخزني سوركشرکت آب منطقه‌اي چهارمحال
۳۷نظارت عاليه و كارگاهي احداث سد، عملیات ژئوتکنیک و خدمات مهندسی سد قره آقاچشركت آب منطقه‌اي اصفهان
۳۸مطالعات مرحله اول و تكميلي و نظارت بر عملیات ژئو تکنیک سد جنگ‌آبادآب منطقه‌اي اصفهان
۳۹مطالعات‌‌شناسايي‌مناطق‌مستعد‌سد‌در‌منطقه‌فريدنسازمان آب منطقه‌اي اصفهان
۴۰مطالعات طرح سد تنگ سحر و شبكه‌ آبياري زيردست سدسازمان آب منطقه‌اي اصفهان
۴۱خدمات مهندسي مرحله اول سد دهنوامور آب شهركرد
۴۲نظارت عمليات صحرائي و خدمات مهندسي طرح سد كردشامي و شبكه زيردستامور آب شهركرد
۴۳مطالعات مرحله اول و دوم و نظارت عالیه و کارگاهی سد چغاخورسازمان آب منطقه‌اي اصفهان
۴۴مطالعات مرحله اول و دوم سد لردگانسازمان آب منطقه‌اي اصفهان
۴۵مطالعات مرحله اول و دوم و نظارت کارگاهی و عالیه سد حناسازمان آب منطقه‌اي اصفهان
X