ردیفنام پروژهکارفرما
۱مطالعات طراحی تفضیلی پل در طرفین خیابان امام خمینی شهر جوزدانشهرداری جوزدان
۲نظارت كارگاهي و عاليه جاده دسترسي بلطاقسازمان آب منطقه‌اي اصفهان
۳ نظارت كارگاهي و عاليه طرح احداث جاده دسترسي و سيستم انحراف سد گردنه‌خاكيسازمان آب منطقه‌اي اصفهان
۴نظارت كارگاهي و عاليه طرح احداث جاده جايگزيني سد خنچهسازمان آب منطقه‌اي اصفهان
X