مطالعات اقتصادی و مالی

مطالعات اقتصادی و مالی

هر طرح یا پروژه اقتصادی چه در حوزه پروژه های سرمایه گذاری، چه در حوزه پژوهش های زیرساختی و یا سایر موضوعات مرتبط در اولین گام نیازمند انجام مطالعات اقتصادی است تا بدین منظور با طراحی ساختار و پلان عملیاتی ضابطه مند و مستدل زمینه موفقیت پروژه در مراحل بعدی فراهم آید. طبعاً مراحل انجام مطالعات اقتصادی بسته به نوع پروژه متفاوت است اما آنچه در خصوص اغلب پروژه های در دست انجام این شرکت ذیل موضوع مطالعات اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری قابل بیان است به قرار ذیل می باشد:

بررسی جنبه های اقتصادی طرح

راستی آزمائی محصولات پروژه

راستی آزمائی بازار فروش محصولات

مطالعات حوزه تأمین منابع و آنالیز اقتصادی

تهیه مدل های مالی

X