پدافند غیرعامل

پدافند غیرعامل

ایمنی و امنیت از ابتدائی ترین اصول جهت دستیابی به استانداردهای مطلوب برای آسایش و رفاه مردم است، به همین دلیل تهدید آن همیشه یکی از اهداف اصلی دشمن است. انجام یک حمله تروریستی همیشه برای آسیب رساندن، طراحی و اجرا می شود. ایجاد امنیت از جمله وظایف هر دولت است که برای برقراری آن باید همه عوامل اجرایی خود را به کار گیرد. این امنیت ممکن است توسط دشمن داخلی و یاخارجی در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظامی هدف قرار گیرد، تا امنیت جامعه را مختل نموده و با ایجاد بی ثباتی و ناامنی به اهداف شوم خود برسند. دفاع از مردم در مقابل تهدیدات یکی از ضروری ترین نیازها در مرحله اولیه طراحی مراکز حساس و استراتژیک مثل سیستم های آبرسانی است، تا بیشترین و پایدارترین امنیت با کمترین زحمت و مشکلات برای مردم جهت دفاع در مقابل تهدیدات فراهم شود و از طرف دیگر دشمن برای آسیب رساندن به آن ها متقبل بیشترین زحمت شود همیشه برنامه ریزی و پیش آگاهی، زمینه ساز کسب آمادگی و تجهیز شدن و دفاع متناسب در برابر حوادث احتمالی پیش رو است.

اصول عمده پدافند غيرعامل عبارتند از:

انتخاب عرصه‌‌هاي ايمن در جغرافياي طرح

پراکندگي در توزيع عملکرد‌ها متناسب با تهديدات و جغرافيا

كوچك‌سازي، ارزان‌سازي و ابتکار در پدافند غيرعامل

اختفاء با استفاده از عوارض طبيعي

توليد سازه‌‌هاي دو منظوره (موانع)

مقاوم‌سازي، استحكامات و ايمن‌سازي سازه‌‌هاي حياتي

مديريت بحران دفاعي در صحنه‌‌ها

حفاظت اطلاعات سيستم‌هاي حياتي و مهم

X