نقشه برداری

نقشه برداری

نقشه برداری علم و هنر تهیه نقشه با استفاده از تعیین موقعیت نقاط و اندازه گیری فواصل و زوایای بین آنهاست. به عبارت دیگر برداشت عوارض و تصویر آن ها بر سطوح نقشه هدف اصلی شاخه آن است.

تهيه نقشه هاي توپوگرافي

تهيه نقشه هاي كاداستر

تهيه نقشه هاي هيدروگرافي

X