مهندسی و ساماندهی حریم و بستر رودخانه ها

مهندسی رودخانه و کنترل سیلاب

کنترل و حفاظت از منابع آب و خاک، بویژه آب رودخانه ها یکی از شاخص های مهم توسعه پایدار به حساب می آید؛ چرا که با کنترل منابع آبهای سطحی و زیرزمینی به نوعی بخش عمده منابع خاک نیز سامان داده خواهد شد. مهندسی رودخانه شاخه کاربردی از مهندسی منابع آب می باشد که شامل مجموعه ای ازفعالیت های مربوط به اصلاح مسیر و بهره برداری از رودخانه ها بوده و به منظور ایجاد شرایط طبیعی آنها انجام می گیرد. خدمات ارائه شده در این بخش عمدتا بر پارامترهای زیر است:

جمع آوری اطلاعات فیزیوگرافی و هیدرولوژیک حوضه های آبریز مربوط

جمع آوری اطلاعات مربوط به حوزه تاثیر سیلاب

جمع آوری مشخصات آبراهه ، مسیل و رودخانه در محل طرح

جمع آوری اطلاعات حقوقی مربوط به اراضی و محدثات اطراف آبراهه ، مسیل و رودخانه در محل طرح

ارائه خدمات مهندسی سیویل مربوط

X