محیط زیست

محیط زیست

طبق اصل پنجاه قانون اساسی کشور در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد‌.

از این رو فعاليت‌هاي اقتصادي و غير آن که با آلودگي محيط زيست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است‌.
در حال حاضر به منظور دستيابي به توسعه پايدار در كشور و به منظور پيشگيري از آلودگي و تخريب محيط زيست كليه فعاليت‌هاي عمراني وتوسعه اي كشور با در نظر گرفتن ملاحظات زيست محيطي صورت مي گیرد‌.

شرکت مهندسین مشاور زایندآب همواره با توجه به اهمیت حفظ و نگهداری محیط زیست نسبت به ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های خود در گرایش های مختلف اقدام نموده است. محدوده فعالیت در این بخش عبارتند از:

ارزيابي اثرات زيست محيطي (EIA) طرح هاي زيربنايي

مطالعات حفاظت اكوسيستم ها

طراحي، انجام و نظارت بر برنامه هاي پايش محيط زيست

مطالعات مديريت پسماند

مطالعات ارزیابی طرح های زیست محیطی

X