طرح های جامع، مدیریت منابع و مصارف، تعادل بخشی و بیلان آب های سطحی و زیرزمینی

طرح های جامع، مدیریت منابع و مصارف، تعادل بخشی و بیلان آب های سطحی و زیرزمینی

 بدون شک اقدام های سازه ای برای کنترل منابع آب نمی تواند نیازهای فعلی را پاسخ گو  باشد و تنها برنامه ریزی بر این اقدامات می تواند مشکلات شکاف بین منابع و مصارف آب را عمیق تر نماید از این رو تجارب جهانی و کشوری تاکید دارد بر اولویت اقدامات غیر سازه ای در برنامه ریزی منابع آب و برنامه های سازه محور تکمیل کننده اقدامات غیر سازه ای قرار گیرد. این مهندسین مشاور نیز با اعتقاد به این موضوع مطالعات طرح های جامع، مدیریت منابع و مصارف، تعادل بخشی و بیلان آب های سطحی و زیرزمینی را در دستور کار خود قرار داده است . اهم اقدامات در این بخش عبارتند از: 

مطالعات منابع و مصارف آب

مطالعات بهره برداری یکپارچه از منابع آب حوضه ای

آماربرداری از منابع آب و نظارت برآن

تهیه مدل های بهره برداری چند منظوره

روش های مختلف تغذیه مصنوعی

استفاده از پساب شرب در تقویت منابع آب

X