سد (مطالعه، نظارت و بهره برداری، علاج بخشی، کنترل پایداری)

پروژه های سد

سدها همواره در دو گروه دوستدار محیط زیست و مخرب محیط زیست طبقه بندی می گردند به همین دلیل در جانمائی و اجرای این سازه های خیلی مهم لازم است به حساسیت های فوق العاده آن توجه کرد. از مهم ترین مراحل مطالعاتی سدها ، مطالعات توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی آن است که پایه گذار عملکرد درست و یا نادرست آن در طبیعت خواهد بود.

 اهم فعالیت های لازم در مطالعه و اجرای سدها عبارتند از:

بررسی نیاز سنجی فراتر از منابع آب بهنگام

بررسی حقابه های پائین دست

بررسی طرح های مصوب تامین آب بالادست

بررسی منابع آب مازاد محدوده اجرای سد

بررسی تاثیرات مثبت و منفی اجرای سد در منطقه اجرای طرح و حوضه آبریز

بررسی انواع منابع قرضه در محدوده اجرای سد و تعیین اولویت های لازم با توجه به معیارهای مطرح

تعیین ساختگاههای مختلف و انتخاب مناسب ترین ساختگاه با توجه به کلیه پارامترهای فنی ، اقتصادی و زیست محیطی

ارائه خدمات مهندسی تجهیزات هیدرومکانیکال و هیدروالکتریکال مربوط

ارائه خدمات مهندسی ابزار دقیق مربوط

ارائه خدمات مهندسی سیویل مربوط

X