سامانه های خطوط انتقال و ایستگاههای پمپاژ

سامانه های خطوط انتقال و ایستگاههای پمپاژ

سامانه های خطوط انتقال و ایستگاههای پمپاژ به دو گروه سامانه های تامین آب شرب و سامانه های تامین آب سایر بخش ها تقسیم می گردند.

سامانه های تامین آب شرب

اهم فعالیت های این بخش عبارتند از:

تعیین سرانه مصرف آب شرب

بـرآورد جمعيت و نـياز آبـي تا سـال افق طـرح

تعیین دبی اوج مصرف

طراحی مخازن تعادلی

طراحی سامانه های هوشمند حفظ دبی و فشار در شبکه مصرف

ارائه خدمات مهندسی سیویل مربوط

  • سامانه های تامین آب سایر بخش های مصرف

تعیین آب مورد نیاز جهت مصارف تعیین شده

طراحی سامانه های باز چرخانی

تله متری و سیستم های هشدار سریع

ارائه خدمات مهندسی سیویل مربوط

تـهيه پـلان و پـروفيل از مسيـر خط لـوله ،انـتخاب جنـس لـوله منـاسب ،طـراحي سيستـم حفـاظت كاتديـك بـراي لوله هـاي فـولادي و غیره از مواد مشترک بین هردو سامانه خواهد بود.

X