سازه، ابنیه و تاسیسات ساختمانی

سازه، ابنیه و تاسیسات ساختمانی

نقش صنعت ساختمان چه در توسعه زیربنایی کشور و چه در زندگی شخصی شهروندان نقش خطیری را به عهده مشاوران و پیمانکاران میگذارد. بر همین اساس مهندسین مشاور زایندآب وظیفه و هدف اصلی خود را ارتقاء صنعت ابنیه و ساختمان برای توسعه زیربنایی خدمات کشور میداند.در این راستا مهندسین مشاور زایندآب در نظر دارد با بهره گیری از مزیتهای رقابتی و امکانات تخصصی توان خود را به اجرای پروژه های ملی بکار گرفته است. محدوده خدمات عبارتند از:

طراحی، محاسبه، اجرا، نظارت، مشاوره پروژه های عمرانی اعم از آجری، سنگی، بتنی وفلزی

اجرای کلیه عملیات راه سازی اعم از راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزاد راه‌ها ، راه‌های ریلی، باند فرودگاه، سیستم‌های انتقال هوایی پایدار، تونل‌ها و پل‌ها راه‌های زیر زمینی و ... .

نظارت بر انجام کلیه امور تاسیساتی اعم از الکتریکال و مکانیکال

طراحی نظارت اجرا محاسبه مشاوره در امور ابنیه اعم از بتونی و فلزی

X