راه سازی و پل سازی

راه سازی و پل سازی

شرکت مهندسین مشاور زایندآب، پروژه های متعددی را در رشته های راهسازی ، ساختمانی ، پل سازی وابنیه فنی به اتمام رسانده و در حال حاضر پروژه های دیگری را در رشته های یاد شده در دست احداث دارد .

خدمات قابل ارائه در بخش راههاي اصلي و فرعي

انجام مطالعات و طراحي راههاي اصلي و فرعي

بررسي توان باربري بستر راه پس از آماده سازي براي اجراي روسازي

مطالعات رانش ها و ناپايداري ها در بدنه راه

مطالعات بهسازي بستر و اپتيمم نمودن ضخامت و مصالح جسم راه

مشاوره، طراحی و نظارت گودبرداری مهار شده

استقرار دستگاه نظارت مقيم در اجراي پروژه هاي راهسازي

طراحي و مطالعات و بهسازي و تعريض راههاي ساخته شده

طراحي بهينه ابنيه اعم از ديوارهاي مختلف و آبروها

ارزیابی پایداری و مقاوم سازی ترانشه ها و گودبرداری

خدمات مهندسی پل

مطالعات و طـراحي پلهاي راه و راه آهن

نظارت بر اجرا و ساخت پل ها

تهیه دستورالعملهای فنی برای قسمتهای مختلف پروژه پل

ارزيابي عملكرد وظرفيت پل هاي موجود

مطالعات مقاوم سازی پل هاي موجود

مشاوره در خصوص بهینه سازی سیستم پل های طراحی شده

X