حقوق آب

حقوق آب

حقوق آب

شرکت مهندسین مشاور زایندآب بعنوان شرکت پیشرو در مطالعات حقوق آب در سطح کشور معرفی شده است و با استفاده از روش های علمی برای اولین با حقوق آب را با استفاده از اسناد قدیم به روز رسانی کرده است و اثرات شرایطی از قبیل تغییر کاربری اراضی ، توسعه سطح زیر کشت ، اثرات تغییر آبدهی و غیره را در حقوق آب رودخانه زاینده رود لحاظ و مکتوب نموده است.

X