جمع آوری، انتقال، پمپاژ، تصفیه و بازچرخانی فاضلاب و پساب

جمع آوری، انتقال، پمپاژ، تصفیه و بازچرخانی فاضلاب و پساب

تعدادی از مجرب ترین کارشناسان و تکنسینهای متخصص، انجام خدمات مهندسی از مرحله شناخت طرح‌ها تا مرحله بهره‌برداری و نگهداری در فعالیتهای مرتبط با شبکه های فاضلاب و آبهای سطحی شهری را به عهده دارند. خدماتی نظیر انجام مطالعات شناخت، مفهومی، طراحی مقدماتی، طراحی تفصیلی و همچنین نظارت بر اجرا و خدمات مدیریت طرح ، دامنه فعالیتهای محدوده خدمات را در برمی‌گیرد.

ترسیم شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب

تعیین وکنترل رواناب در منشاء و بکارگیری رویکرد نوین در استفاده از انواع Lid و BMPها در سطح شهر با هدف ارتقاء کیفیت آبهای سطحی و منظر شهری

تعیین شبکه‌های جمع‌آوری روانابهای سطحی

ایجادسیستمهای تله‌متری و پایش کمی و کیفی شبکه آبهای سطحی و فاضلاب

X