بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی

بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی

اقدامات اساسی در این بخش عبارتند از:

اخذ سیاست های بهره برداری مطابق نظرات ذینفعان

ارائه خدمات مورد نیاز تعمیر و نگهداری

X