محمدهاشم طلایی

محمدهاشم طلایی

عضو اصلی هیأت مدیره و مدیرعامل

کارشناس ارشد ژئوتکنیک

عضو اصلی هیأت مدیره و مدیرعامل

X