سید محمدجعفر میرمحمدصادقی

سید محمدجعفر میرمحمدصادقی

نایب رئیس هیأت مدیره

کارشناس ارشد ژئوتکنیک

نایب رئیس هیأت مدیره

 

X