تونل سوم كوهرنگ

تونل چشمه لنگان

تونل گلاب

ردیفنام پروژهکارفرما
۱مطالعات مرحله اول و دوم طرح انتقال آب به فلات مركزي ايران (بهشت‌آباد)سازمان آب منطقه‌اي اصفهان
۲مطالعات مرحله اول و دوم تونل گلاب 2سازمان آب منطقه‌اي اصفهان
۳نظارت عاليه و كارگاهي تونل گلاب ۲سازمان آب منطقه‌اي اصفهان
۴مطالعات تكميلي و مرحله اول انتقال آب الموت‌رود به استان قزوينسازمان آب منطقه‌اي قزوين
۵طرح انتقال آب از حوضه بازفت به حوضه كوهرنگسازمان آب منطقه‌اي چهارمحال و بختیاری
۶نظارت عالیه وكارگاهي سد و تونل چشمه لنگان سازمان آب منطقه‌اي اصفهان
7خدمات مهندسي مرحله دوم تكميلي تونل آب كوهرنگسازمان آب منطقه‌اي اصفهان
8مطالعات تفصيلي تونل انتقال آب چشمه‌لنگان به زاينده‌رودسازمان آب منطقه‌اي اصفهان
9مطالعات مرحله اول و دوم تونل سوم كوهرنگسازمان آب منطقه‌اي اصفهان
10نظارت عاليه و کارگاهی تونل سوم كوهرنگشرکت آب منطقه‌اي اصفهان
X