مخازن پیلاف

سامانه دوم آبرسانی به اصفهان بزرگ

شبکه توزیع آب

ردیفنام پروژهکارفرما
۱مطالعات مرحله دوم تصفیه خانه آب مجتمع ۲۱ روستایی پادنای شهرستان سمیرمشركت آب و فاضلاب استان اصفهان
۲طرح اضطراری و بازنگری طرح اولیه و تهیه طرح تکمیلی تصفیه خانه آب گلپایگانشركت آب و فاضلاب استان اصفهان
۳اجرای یک استریم از سه استریم تصفیه خانه آب شماره ۲ اصفهان شركت آب منطقه‌اي اصفهان
۴ خط انتقال آب شرب از تصفيه‌خانه باباشيخعلي به شهرستان دهاقانشركت آب و فاضلاب استان اصفهان
۵پمپاژ و انتقال پساب فاضلاب از تصفيه‌خانه شاهين‌شهر به مخزن فضاي سبز شهرداري شاهين‌شهرشهرداري شاهين‌شهر
۶ مخازن پيلاف و قطعات خطوط انتقال مربوط به طرح توسعه آبرساني و تامين آب اصفهان بزرگشركت آب منطقه‌اي اصفهان
۷خدمات ‌مهندسي‌ مرحله ‌دوم‌ شبكه‌ توزيع آب آشاميدني شهر بروجنسازمان آب منطقه‌اي اصفهان
۸ شبكه توزيع آب آشاميدني شهر چرمهيناستانداري اصفهان
۹مطالعات توزيع آب آشاميدني باغ‌بهادرانشركت آب و فاضلاب استان اصفهان
۱۰مطالعات توزيع آب آشاميدني تيراناستانداري اصفهان
۱۱طراحي منابع تيپ مخازن آبسازمان برنامه و بودجه
X